Komisja Wyższego Szkolnictwa Medycznego PSRP

OPIS

Komisja Wyższego Szkolnictwa Medycznego przy Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej jest ogólnopolskim przedstawicielstwem studentów wszystkich akademii medycznych, uniwersytetów medycznych oraz uniwersyteckich wydziałów medycznych działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Członkowie Komisji są powoływani poprzez samorządy studentów poszczególnych uczelni. Każdy samorząd ma prawo do wyłonienia w drodze wyboru dwóch członków Komisji, będących studentami uczelni. Łącznie KWSM składa się z 22 członków Komisji, w tym pięcioosobowe Prezydium Komisji, kierujące pracami Komisji.

DZIAŁALNOŚĆ

Komisja reprezentuje środowisko studentów w/w uczelni wobec administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji społecznych. Realizowane jest to zarówno poprzez opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących spraw studenckich w zakresie wyższego szkolnictwa medycznego, jak również poprzez wyrażanie opinii całego środowiska studentów uczelni medycznych.

Do innych, równie istotnych zadań KWSM, należy rozwijanie współpracy i umacnianie więzi między studentami w poszczególnych ośrodkach akademickich, a także integracja środowiska studentów uczelni medycznych, wspomaganie mobilności naukowej, dydaktycznej oraz turystycznej.

Komisja działa także na płaszczyźnie lokalnej i służy samym samorządom studentów, prowadząc ewidencję organów samorządów studentów oraz tworząc sieć kontaktów. Staje się tym samym swoistą platformą, dzięki której wiele spraw staje się możliwych
do konsultacji na forum ogólnopolskim. Dzieje się to poprzez forum dyskusyjne skupiające członków Komisji, pozostających w ciągłym kontakcie.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Organami Komisji są: Konferencja, Przewodniczący, Prezydium.

Właściwy organ samorządu studenckiego każdej akademickiej uczelni medycznej należącej do Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych ma prawo do delegowania dwóch członków Komisji (studentów uczelni). Kadencja członka Komisji trwa rok od chwili wybrania.

PODSTAWA PRAWNA