Program Mobilności Studentów Uczelni Medycznych – MOSTUM

MostUM

W dniu 21.02.2011 r. zostało podpisane Porozumienie podejmujące współpracę wewnątrz Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych polegającą na utworzeniu i realizacji Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych MOSTUM.

MOSTUM (MObilnosc STudentów Uczelni Medycznych) jest ogólnopolskim programem międzyuczelnianej wymiany studentów kierunków medycznych. Umożliwia realizację jednego semestru lub jednego roku studiów medycznych w ramach jednolitych i dwustopniowych studiów magisterskich, w innej niż macierzysta – wybranej uczelni medycznej w Polsce należącej do KRAUM.

Student podejmuje naukę na uczelni partnerskiej w ramach Indywidualnego Programu Zajęć.

W programie może wziąć udział student co najmniej drugiego roku studiów stacjonarnych I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, bądź student, który ukończył pierwszy semestr studiów stacjonarnych drugiego stopnia.

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 30 punktów ECTS na semestr.

Student nie przenosi się do innej uczelni, tylko odbywa tam zajęcia, zachowuje tym samym wszelkie prawa i obowiązki w macierzystej uczelni.

Dokumenty